(0552) 32-17-18  вул. Гімназична (Червоностудентська), 7

Шукати на сайті

Реєстрація

Положення Управління культури Херсонської міської ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

          1.1. Управління культури Херсонської міської ради (далі – Управління) є виконавчим органом міської ради, утворюється міською радою, якій підзвітне і підконтрольне, підпорядковане її виконавчому комітету та міському голові. 

ІІ. ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ, ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

2.1. Цілями діяльності Управління є:

2.1.1. Реалізація на території міста державної та місцевої політики у сфері культури, охорони культурної спадщини та розвитку туризму.

          2.1.2. Реалізація прав громадян на свободу літературної та художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.

          2.2. До функцій Управління належить:

2.2.1. Розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин, які проживають на території міста.

2.2.2. Здійснення відповідно до чинного законодавства контролю у сфері бібліотечної справи.

2.2.3. Вжиття заходів для зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних і туристичних зв'язків відповідно до законодавства.

2.3. Завданнями Управління є:

2.3.1. Підвищення рівня конкурентоспроможності, популяризації туристичного потенціалу та посилення впізнаваності Херсона та бренду міста на національному та міжнародному туристичному ринках.

2.3.2. Створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтв, організація її матеріально-технічного забезпечення.

2.3.3. Сприяння розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, мистецької освіти, шкіл естетичного виховання.

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ

Управління, відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Бере участь у розробленні та виконанні державних, регіональних і місцевих програм розвитку культури та туризму, забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання.

3.2. Сприяє організації і проведенню фестивалів, конкурсів та інших заходів для широких верств населення, проведенню змістовного дозвілля, ознайомленню з історико-культурною спадщиною, природним середовищем, розвитку туризму на території.

          3.3. Організовує роботу стосовно:

          - всеукраїнського та міжнародного співробітництва з питань культури і розвитку туризму;

- розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму, забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;

- забезпечення ефективного управління закладами, що належать до комунальної власності міста, зміцнення їхньої матеріально-технічної бази;

- проведення фестивалів, свят, конкурсів, оглядів професійного мистецтва і самодіяльної народної творчості, виставок творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;

- розвитку туризму на території міста;

- популяризації туристичного потенціалу міста;

- формування духовних потреб та естетичних смаків населення;

- утвердження етнічної, мовної та культурної самобутності національних спільнот, що є в місті;

- розвитку мережі та зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, шкіл естетичного виховання;

- соціального захисту працівників культури, вжиття заходів, спрямованих на розвиток творчої ініціативи трудових колективів;

- централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;

- з питань відродження пам’ятних місць та осередків культури в місті.

- роботу підпорядкованих Управлінню комунальних підприємств, установ і закладів культури і мистецтва. Здійснює контроль за дотриманням правил охорони праці, пожежної безпеки, технологічних та екологічних вимог;

- гастрольну діяльність художніх колективів, концертних груп та окремих виконавців.

3.6. Проводить аналіз:

- ринку туристичного потоку та туристичного збору;

- потреб у працівниках сфери культури.

  1. художніх промислів і ремесел.

- роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, що діють у сфері культури;

- створенню умов для професійного і самодіяльного театрального, музичного, циркового, хореографічного, образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, дизайну, кіно-, фотомистецтва, народної художньої творчості, змістовного культурного дозвілля населення;

- комплектуванню та поновленню фондів картинних галерей, бібліотек, організації виставок;

- розвитку в сфері охорони культурної спадщини, музейної та бібліотечної справи, дозвіллєво-розважальної сфери з питань культури, мови, кінематографії тощо.

  1. Організує та проводить конкурсний добір керівників закладів галузі, а також роботу відповідної конкурсної комісії:

- формує персональний склад відповідної конкурсної комісії;

- призначає секретаря відповідної конкурсної комісії;

- оприлюднує відповідні подані документи;

- забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань відповідних конкурсних комісій;

- повідомляє кандидатів про проведення першого засідання відповідної конкурсної комісії, про час і місце проведення конкурсної комісії;

- оприлюднує на офіційному сайті Управління умови праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу культури, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

3.10. Готує пропозиції та подає в порядку, визначеному чинним законодавством, щодо:

- відзначення осіб, учнів шкіл естетичного виховання, трудових колективів тощо Почесною грамотою міського голови, Подякою міського голови за значні досягнення у виробничій, науковій, творчій, громадській, благодійній, культурній, туристичній та інших сферах, за заслуги в професійній, навчальній та громадській діяльності, благодійну допомогу, генерацію ідей щодо розвитку міста у культурному та туристичному напрямку;

- нагородження працівників, які особливо відзначилися, державними нагородами, відзнаками Президента України та до присвоєння почесних звань України, застосовує, згідно з чинним законодавством України, інші форми морального і матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній діяльності;

- підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації посадових осіб Управління;

- створення в місті сприятливих умов та необхідної інфраструктури для функціонування неприбуткового та комерційного (прибуткового) секторів культури, розвитку туризму, заохочення благодійництва в культурно-мистецькій та туристичній сфері.

3.11. Надає організаційно-методичну допомогу підпорядкованим закладам у сфері культури і туризму.

          3.12. Організує:

- виконання актів чинного законодавства України у відповідній сфері діяльності, здійснює систематичний контроль за їхньою реалізацією;

- облік, паспортизацію пам'яток історії та духовної культури в місті;

- бухгалтерський облік і звітність, здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни у підпорядкованих закладах культури;

- через централізовану бухгалтерію, яка діє при Управлінні, організує і веде первинний бухгалтерський облік бюджетних асигнувань загального та спеціального фондів.

3.13. Подає клопотання міській раді про створення, реорганізацію та ліквідацію закладів, підприємств і організацій культури і мистецтв, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.

              

ІV. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

          Управління має право:

4.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням із їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

4.2. Одержувати в установленому порядку від обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали та від Головного управління статистики у Херсонській області – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.3. Вносити органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування підпорядкованих шкіл естетичного виховання та закладів культури, брати безпосередньо участь у формуванні бюджету галузі культури міста.

4.4. Зупиняти (скасовувати) у межах компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів, підпорядкованих Управлінню, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

4.5. Укладати, на правах головного розпорядника бюджетних коштів, договори (угоди) про закупівлю товарів, робіт і послуг для задоволення потреб шкіл естетичного виховання та закладів культури.

4.6. На правах головного розпорядника бюджетних коштів проводити публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у порядку, визначеному чинним законодавством.

4.7. На правах головного розпорядника бюджетних коштів делегувати повноваження керівникам підпорядкованих шкіл естетичного виховання та закладів культури, що обслуговуються централізованою бухгалтерією, на право укладання договорів (угод) у межах повноважень, про надання в тимчасове користування майна закладів тощо.

4.8. Укладати угоди про спільну діяльність та встановлювати прямі зв’язки з школами естетичного виховання та закладами культури зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4.9. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.10. Аналізує роботу закладів, підприємств і організацій культури, мистецтв та розвитку туризму на території м.Херсона.

4.11. При виконанні покладених на Управління завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, а також із розташованими на території міста закладами, підприємствами, організаціями і громадськими об'єднаннями.

- через засоби масової інформації територіальну громаду міста про діяльність галузі;

- міську раду про виконання міських цільових програм;

- відповідні виконавчі органи міської ради про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток культурної спадщини.

V. Керівництво Управління

          5.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету, його структура та штатний розпис затверджуються в установленому порядку.

          5.2. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою в порядку, визначеному законодавством.

5.3. Начальник управління:

- здійснює керівництво діяльністю Управління;

- розподіляє обов'язки між працівниками Управління;

- видає у межах повноважень Управління накази з питань особового складу та основної діяльності, які є обов'язковими для виконання підпорядкованими закладами;

- вживає заходів для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи (службову, пояснювальну працівника, який порушив трудову дисципліну, тощо) для застосування заходів дисциплінарного впливу;

- проводить роботу з кадровим резервом Управління, контролює виконання особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву;

- вносить міському голові через відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування пропозиції щодо проведення стажування кадрів. Разом із відділом кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування готує документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

- вносить пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, організує систематичне навчання працівників Управління;

- розробляє посадові інструкції працівників Управління;

- вносить пропозиції для заохочення і нагородження працівників Управління;

- веде облік робочого часу працівників Управління;

- встановлює керівникам шкіл естетичного виховання і закладів культури та їхнім заступникам надбавки та доплати до посадових окладів, погоджує надання матеріальної допомоги у межах наявних коштів на оплату праці;

- погоджує призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, завідувачів філій, інших працівників будинків культури та завідувачів бібліотек-філій, підпорядкованих Управлінню;

- призначає та звільняє (у встановленому законодавством порядку):

- працівників Централізованої бухгалтерії закладів культури;

- директорів шкіл естетичного виховання;

- директора Херсонської бібліотечної системи;

- керівників будинків культури.

VІ. ВЗАЄМОДІЯ

        Управління для виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами Херсонської міської ради, органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями (Департаментом культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації, Херсонським обласним академічним музично-драматичним театром                         ім. Миколи Куліша, обласною філармонією, обласним театром ляльок, Херсонськими училищами культури та музичним, вищими навчальними закладами, обласною універсальної науковою бібліотекою ім. О.Гончара, Херсонською обласною бібліотекою для юнацтва ім. Б.Лавреньова, музеями міста, громадськими організаціями, творчими спілками тощо).

VІІ. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

          7.1. До складу Управління входять відділ культури та сектор розвитку туризму, які діють згідно з Положеннями про них.

          При Управлінні культури діє Централізована бухгалтерія закладів культури.

  1. Управлінню підпорядковані наступні комунальні підприємства, установи та заклади культури і мистецтва:

- Дитяча музична школа № 1 м. Херсона;

- Дитяча музична школа № 3 м. Херсона;

- Дитяча музична школа № 4 м. Херсона;

- Школа мистецтв № 1 м. Херсона;

- Дизайн-ліцей Херсонської міської ради;

- Дитяча художня школа Херсонської міської ради;

- Херсонська централізована бібліотечна система;

- Будинок культури сел. Зеленівки Херсонської міської ради;

- Будинок культури сел. Комишани Херсонської міської ради;

- Будинок культури сел. Приозерного Херсонської міської ради;

- Комунальне підприємство «Кінотеатр «Іскра»;

- Комунальне підприємство «Кінотеатр «Шумен»;

- Комунальний заклад «Херсонський міський будинок ветеранів».

Ще більше інформації про Херсон від наших партнерів

Віртуальний 3D Херсон

Тут Ви зможете побачити кращі куточки Херсона та області представлені у вигляді сферичних панорам і віртуальних турів.
 

Туристичні атракції Херсонщини

Хочете відвідати туристичні атракції у Херсонській області. Запрошуємо більше дізнатися про унікацьні місця.
 

Мандруй Херсонщиною

Херсонщини вражає красою: найбільша в Європі пустеля, безлюдні острови, природні парки - побачте все своїми очима.
 
 

Екскурсії по Херсону

ХерсON - проводить цікаві екскурсії по Херсону та області, займається дозвіллям, відпочинком, туризмом і пригодами.
 

TripMustGoOn

Ми зібрали цікаву інформацію, яскраві фото та фантастичні відео про південь, Херсон та можливості для вашого відпочинку.
 

Херсонщина туристична

Путівник по місцях дозвілля і відпочинку в Херсоні і області - запрошуємо дізнатися більше про неймовірні місця.
 
 
Хочете дізнатись більше про Херсон та його історію?    ТАК, ДІЗНАТИСЬ!

screenshot www.google.com 2018.12.15 16 59 58

Наша Адреса

Стратегічна мета розвитку м.Херсона - підвищення життєвого рівня городян на основі економічного зростання, підвищення рівня соціальних гарантій та поліпшення соціального обслуговування населення, забезпечення стабільного функціонування і розвитку систем забезпечення життєдіяльності міста.
Управління Культури
вул.Гімназична (Червоностудентська), 7
м. Херсон, Україна
+3 8 (0552) 32 17 18